Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání (dále jen „uchazeč“)

Společnost DEICHMANN-OBUV s.r.o., IČO 267 31 185, se sídlem Londýnské náměstí 853/1, Štýřice, 639 00 Brno, Česká republika (dále jen „společnost“) prostřednictvím tohoto dokumentu plní jakožto správce osobních údajů svou povinnost vyplývající z čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon“) a žádá Vás jakožto uchazeče o zaměstnání (a ve smyslu GDPR a zákona jakožto „subjekt údajů“), abyste vzal/a na vědomí následující informace.

Kontaktní údaje správce: e-mail: service-cz@deichmann.com, telefon: 530 514 600.

Osobní údaje o Vás jako uchazeči v naší společnosti budou zpracovávány výlučně za účelem výběru zaměstnanců společnosti v jejich výběrových řízeních, případně za účelem vedení naší databáze uchazečů.

Právním základem zpracování je tak;

  • čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (správce-zaměstnavatel a subjekt údajů-uchazeč/případný budoucí zaměstnanec);
  • případně čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas udělený společnosti uchazečem – v případě Vašeho zájmu o uchování Vašich osobních údajů v databázi uchazečů pro budoucí výběrová řízení společnosti.

Předmětem ochrany údajů jsou osobní údaje Vás jako uchazeče, v míře nezbytné pro Vaši účast ve výběrovém řízení na pozici u nás.

Podle čl. 4 odst. 1 GDPR se tak může jednat o informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Statistické údaje nebo anonymizované údaje, které nelze přímo spojovat s Vaší osobou, mezi osobní údaje nepatří.

Nicméně, osobními údaji ve smyslu této informace pro účely výběrového řízení u naší společnosti, se rozumí zejména údaje obsažené v životopisu nebo motivačním dopisu uchazeče, obojí předávané uchazečem naší společnosti zcela dobrovolně, tj. například jméno, příjmení, kontaktní údaje, věk, bydliště, dosažené vzdělání, přehled praxe a další osobní údaje poskytnuté uchazečem písemně nebo ústně při osobním rozhovoru s naší společností (resp. s naším zaměstnancem).

Účelem zpracování osobních údajů je tak výběr potenciálních zaměstnanců; uskutečňování osobních pohovorů a zasílání informací uchazečem, souvisejících s realizací přijímacího procesu na konkrétní pracovní pozici v naší společnosti, případně vedení uchazeče v databázi naší společnosti. Osobní údaje dále zpracováváme, jestliže nás uchazeč kontaktuje prostřednictvím e-mailové komunikace s jakoukoli otázkou. Osobní údaje od uchazeče tedy získáváme výhradně na základě jeho aktivního dobrovolného jednání, tzn. zejména na základě zaslání životopisu nebo vyplnění a odeslání otázky prostřednictvím e-mailu.

Za účelem co nejefektivnějšího výběru nových zaměstnanců můžeme osobní údaje o uchazeči získávat i prostřednictvím elektronických dotazníků a testů, které daný uchazeč může (dobrovolně) absolvovat. Jde o takové zpracování osobních údajů, které spočívá v použití osobních údajů pro vyhodnocení určitých osobních znaků nebo charakteristik souvisejících například s výkonností v práci a spolehlivostí.

Osobní údaje tedy budeme zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců, a dále prostřednictvím námi řádně pověřených zpracovatelů, zejména prostřednictvím zpracovatele, společnosti LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, pověřenec pro ochranu osobních údajů pan Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, další informace; www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromí/.

K automatizovanému rozhodování nedochází.

Příjemci osobních údajů můžou být za určitých okolností – zejména ovšem pro úspěšné uchazeče později – státní orgány (zejména oblastní inspektorát práce, Úřad práce České republiky, Úřad pro ochranu osobních údajů, orgány činné v trestním řízení, soudy, správci daně) a další subjekty na základě právních předpisů. V určitých případech může být příjemcem společnost LMC s.r.o., jako náš zpracovatel.

Pokud ve výběrovém řízení uspějete, budou Vaše osobní údaje dále zpracovávány ve smyslu a v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR, a uloženy v souladu s pravidly pro uchovávání údajů, stanovenými v příslušných interních předpisech naší společnosti pro uchovávání osobních údajů našich zaměstnanců. O tomto budete náležitě informováni.

Pokud ve výběrovém řízení neuspějete, a pokud jste zároveň neudělil/a souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely zařazení do databáze uchazečů, budou Vaše osobní údaje po uplynutí 6 měsíců od ukončení výběrového řízení smazány.

Pokud jste poskytl/a souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely zařazení do databáze uchazečů, uchováváme Vaše osobní údaje po dobu platnosti uděleného souhlasu, tedy do odvolání souhlasu, nebo jestliže souhlas neodvoláte, po dobu 3 let od udělení souhlasu, poté jsou Vaše osobní údaje smazány. Souhlas lze kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu service-cz@deichmann.com nebo poštou na adresu DEICHMANN-OBUV s.r.o., Londýnské náměstí 853/1, Štýřice, 639 00 Brno, Česká republika.

Informace o právech uchazeče

Uchazeč má právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu a kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně údaje o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, plánované době uchování, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování a informace o případných příjemcích osobních údajů. O tomto všem byl uchazeč správcem informován.

Jsou-li osobní údaje předávány do třetí země, má uchazeč právo být o tomto informován, a také být informován o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání. Osobní údaje uchazeče nicméně nejsou předávány správcem mimo země EU.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte níže popsaná práva. Pro uplatnění svých práv můžete zaslat svou žádost poštou nebo e-mailem na adresy uvedené výše v úvodu.

1.Vaše právo jako subjektu údajů na přístup k osobním údajům

Máte právo od nás kdykoli na vyžádání získat přístup k informacím o osobních údajích, které o Vás zpracováváme, v rozsahu čl. 15 GDPR.

2.Právo na opravu nepřesných osobních údajů

V souladu s článkem 16 GDPR máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili osobní údaje, které se Vás týkají, pokud jsou nepřesné.

3.Právo na výmaz

Máte právo na to, abychom vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, za podmínek popsaných v čl. 17 GDPR. Tyto podmínky stanoví zejména právo na výmaz, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, a také v případech, kdy byly osobní údaje zpracovány protiprávně, v případě vznesení námitky proti zpracování nebo existence povinnosti výmazu, stanovené právem Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje.

4.Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování v souladu s článkem 18 GDPR. Toto právo existuje zejména v případě, pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to po dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit, a také v případě, že v případě existujícího práva na výmaz požadujete místo výmazu omezení zpracování; dále v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro námi sledované účely, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, a také v případě, kdy je zatím sporné, zda bude Vámi vznesená námitka vůči nám shledána jako oprávněná.

5.Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na přenositelnost údajů, tedy získat od nás jako správce osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste nám poskytl v souvislosti s výběrovým řízením, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu v souladu s čl. 20 GDPR. Toto právo se neuplatní, jestliže se zpracování neprovádí automatizovaně.

6.Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají (čl. 21 GDPR), mimo jiné na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, v souladu s článkem 21 GDPR. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

7.Právo podat stížnost

Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz.

 

Platí, že informace a veškerá oznámení a úkony uchazeče podle výše uvedeného jsou poskytovány a činěny bezplatně. Pouze v případě, že jsou žádosti uchazeče zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Závěrem bychom Vás rádi upozornili, že pokud uplatníte svá práva podle článků 15 až 22 GDPR, budeme osobní údaje, které nám v této souvislosti poskytnete, zpracovávat za účelem realizace těchto práv a abychom o této skutečnosti mohli podat důkaz. Toto zpracování je založeno na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR ve spojení s čl. 15 až 22 GDPR.

Vyhrazujeme si právo tuto informaci o zpracování osobních údajů měnit a aktualizovat podle aktuálně platných právních předpisů nebo při úpravách způsobu zpracování osobních údajů.